Boşanma Davasında Yetki

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/735
K:2005/2814
T:24.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Boşanma davasının eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan once son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde bakılması gerekmektedir. ( MK. md. 168 ) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. ( TMK. md. 19/1 ) Nüfusa kayıtlı olunan yer karine olarak yerleşim yeridir. ( NK. md. 4 )
Toplanan delillerden eşlerın Tavşanlı nufusuna kayıtlı oldugu anlasılmaktadır. Bir kimsenin uzun süre yurt dışında bulunması yerleşim yerinin nakledildiğini göstermez. Davalı yetkili mahkemeyi dogru göstermiştir. Mahkemece dava dosyasının yetkili Tavşanlı Mahkemesine gonderilmesine şeklinde hükum kurulması gerekirken 2675 Sayılı Yasanın 28. maddesıne yanlıs anlam verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.