Boşanma Davası Velayet

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/13284
K:2007/1112
T:05.02.2007

BOŞANMA

4721 s. Yasa m. 166/3

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

İncelenen dosyada davacı asil dinlenmeden davacı vekili ile davalının beyanı doğrultusunda, hiçbir delil toplanılmaksızın davanın kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca, tarafların velayet ve nafaka hususunda anlaştıklarına ilişkin dosyada herhangi bir beyan veya belgenin de bulunmadığı görülmektedir. Boşanmaya karar verilebilmesi için Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabilecegi öngorülmüştur. Bu halde dahi bosanma kararı verilebilmesi icin, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinın serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocuklarının durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gordüğü değişiklikleri yapabilir. Bu degişikliklerin kabulü halinde boşanmaya hukmolunur.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını acıklamaz veya hakim, tarafların anlasmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delillerı sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin vekilinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 5/2/2007