Boşanma Davası Mal Kaçırma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/563
K:2005/2414
T:21.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Davalı-davacı kadının nafaka davasına ilişkin temyiz talebi yönünden;
Nafaka ve nafakanın artırılması davaları kanundan doğan bir alacağın tesbiti ve tahsili davası niteliğindedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 4. maddesi hükmü tümü hesap ve takdir edilebilen muaccel alacağa ilişkin olduğundan, nafaka davalarında nafakanın muayyen bir zaman dilimi içinde belirlenmesi bu davalara kısmi niteliği vermez.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 14.07.2004 gün ve 5219 sayılı yasa ile değişik 427/2. maddesi ile taşınır mal ve alacak davalarında temyiz sınırı 21.07.2004 tarihinden itibaren 1000 YTL’ye ( 1.000.000.000 TL ) çıkarılmıştır. Belirtilen konularda değer itibarıyla bu miktarların altında kalan kararlar kesindir.
Hukuk Genel Kurulu 14.05.1997 gün ve 32/422 sayılı kararında da açıklanan gerekçelerle karar düzeltme de bağlanan aylık nafaka miktarının gozetileceğini acıklamıstır. Benimsenen bu ilkeler dogrultusunda gerek temyız, gerekse karar düzeltmeler de ust sınır aylık nafaka miktarıyla belirlenmelidir.
Somut olayda hükmedilen aylık nafaka miktarı 1000 YTL’yi aşmadığından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/2. maddesi gereğince temyiz edilebilme sınırı altında kalan nafaka takdirine ilişkin karar kesindir.
2- Davalı-davacı kadının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve ozellikle evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda davacı davalı kocanın kusuru agır olmakla birlikte Turk Medeni Kanununun 166/2. maddesı sartlarının gercekleşmiş bulunmasına ve davalı-davacı kadının yargılama sırasında açık bir yoksulluk nafakası isteğinin bulunmamasına göre hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın kocanın boşanma davası ile ilgili bölümünün 2. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, nafaka davası ile ilgili temyiz talebinin ise 1. bentteki sebeplerle REDDINE, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine peşin alınan harcın mahsubuna, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.