Boşanmada Çocuğun Velayeti

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2006/23332
K:2007/764
T:23.01.2007

VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASI
İLAMIN İNFAZI
ÇOCUK TESLİMİ

4721 s. yasa m. 183

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir ( Bkz. Baki Kuru, icra ve işas hukuku el kitabı İstanbul 2004 s. 835.dn.1 ).

Somut olayda kesinleşen boşanma ilamında müşterek çocuk ilke Ersöz’ün velayeti alacaklı anneye verilmiştir. Alacaklı bu ilama dayalı olarak çocuk teslimine ilişkin örnek 3 nolu icra emrini borçluya gönderebilir.

İlamda ayrıca anne ile çocuk arasında şahsı münasebet tesisine yönelik hüküm bulunmasına gerek yoktur. Borçlunun bu yöne ilişkin şikayetinin reddi yerine örnek 3 nolu icra emrinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan borçlunun şikayeti kısmen kabul edildiğine göre alacaklı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması da isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 23.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.