Boşanma Davası Maddi Manevi Tazminat Talebi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/14220
K:2006/15009
T:06.11.2006

4721 s. Yasa m. 4,174
818 s. Yasa m. 42,44

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı kadının boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğinin anlaşılmasına gore davalı kadının tüm, davacı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol acan olaylardaki kusur derecesine paranın alım gücu, kisilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dıkkate alındıgında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat çoktur. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borclar Kanununun 42 ve 44. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ( TMK.md. 174/1 ) ve manevi ( TMK.md. 174/2 ) tazminat taktiri gerekir.
Bu yönler gozetilmeden hüküm tesisı dogru bulunmamıstır.
SONUÇ : Hükmun 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.