Boşanma Kararının Kesinleşmesi

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2005/23286
K:2006/699
T:27.01.2006

4721 s. Yasa m. 166,174

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borclu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, boşanma kararının ekinde alacaklı lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminatların boşanma kararı kesinleşmeden icra takibine, konu edildigi anlaşılmaktadır. Bosanma kararının ekinde hukmedilen maddi ve manevi tazmınatlar boşanma kararı kesinleşmeden infaz edilemez. ( HGK. 2001/12206 E. 2001/217 K. Sayılı kararı. ) mahkemece borclu vekilinin bu yöne iliskin itirazları bakımından herhangi bir karar verilmedigi gorulmektedir. O halde anılan itırazlar hakkında olumlu olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.