Boşanma Davası Nasıl Açılır

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/252
K:2005/3306
T:07.03.2005

4721 s. Yasa m. 202,214,227,241
4722 s. Yasa m. 10

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten once evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler kanunun yürürlüğe girdigi tarihten başlayarak bir yıl içerisinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde bu tarihten geçerli olmak uzere yasal mal rejimi seçilmiş sayılır. ( 4722 SK. md. 10/1 ) Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. ( MK. md. 202 ) Boşanma ile mevcut mal rejimi sona erer. ( MK. md. 214/2 )
Taraflar 24.12.1987’de evlenmişlerdir. 27.08.2003’te boşanma davası acılmış, 30.03.2004’de boşanmışlardır. Davanın konusunu oluşturan taşınmaz 24.07.1998’de alınmıs bu dava ıse 30.09.2003’te açılmıştır. Davacı taşınmazın alınması sırasında katkıda bulunduğunu ileri sürerek bu katkının karşılığını istemiştir. Medeni Kanunun 227. maddesi eşlerden birinin diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine, veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı icin katkısı oranında alacak hakkına sahıp olacağını hukme baglamıstır. Mahkemece bu isteğin Medeni Kanunun 202-241 maddeleri çerçevesinde değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.