Boşanma Davası Avukatı

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/18894
K:2007/7597
T:08.05.2007

BOŞANMA

Özet
Davacı-davalı kocanın davası ret edilmiş, davalı-davacı kadının bağımsız boşanma davası ise kabul edilmiştir.Kadın yararına iki ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, bir dava için vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır.

4721 s. Yasa m. 174/1

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm maddi tazminat, nafakalar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Davalı-davacı (kadın) lehine hükmolunan tedbir nafakasının başlangıç tarihinin karar yerinde gösterilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
2- Boşanmaya neden olan olaylarda başka kadınla yaşayan, eşine şiddet uygulayan ve ona hakaret eden davacı-davalı koca tamamen kusurludur.
Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte seçeceklerini , birliğin giderlerine güçleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
3- Davacı-davalı kocanın davası ret edilmiş, davalı-davacı kadının bağımsız boşanma davası ise kabul edilmiştir.Kadın yararına iki ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, bir dava için vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. 2. ve 3. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 08.05.2007 Salı