Boşanma Davası Avukatı

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/138
K:2005/3438
T:07.03.2005

4722 s. Yasa m. 10,202,227

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine gore davacının tüm davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Taraflar 1985 senesinde evlenmiş 16.03.2004’te boşanmışlardır. Bu dava ise 12.12.2003’te açılmıştır. Davacı 6.6.1996 tarihinde edinilen taşınmaz ile 13.05.1998’de satın alınan otomobile yaptığı katkının karşılığını istemiştir.
Eşler arasında 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, boşanma hükmünun kesinleştiği tarihe kadar da edinilmiş mallara katılma rejiminin gecerli oldugu anlaşılmaktadır. ( 4722 SK. md. 10, MK. md. 202 ) Tasınmaz alınırken taraflar Emlak Bankasına 27.03.1995 tarıhli dilekçe vermiş ve bu taşınmaza yaptıkları ödemeler doğrultusunda 1/5 payın kadın, 4/5 payında koca adına tescilini istemişlerdir. Tapuda bu talep doğrultusunda oluşmuştur. Davacının ( kadının ) dava konusu taşınmaza başka bir şekilde katkı yaptıgını da isbat edememiştir. ( MK. md. 227 ) Bu açıklama karşısında taşınmaza katkı yonünden acılan davanın reddi gerekirken yazılı sekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmun ıkinci bentte gösterilen sebeple karşı davacı yararına BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerine ilişkin temyizin ise REDDİNE, harç ve vekalet ücretine ilişkin temyizinin incelenmesine yer olmadığına, aşağıda yazılı harcın davacıya, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.