Boşanmada Ortak Malların Durumu

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/10852
K:2006/17842
T:18.12.2006

4721 s. Yasa m. 174/1

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm velayet, tazminat, nafaka ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Toplanan delillerden, davalı kadının boşanmaya sebebiyet verecek herhangi bir davranışı bulunmadığı ve bir kusuru kanıtlanmadığı halde, davacı kocanın vasisi tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verilmesi doğru değilse de, boşanma kararı temyiz edilmediğinden bu yön bozma sebebi yapılmamıştır.

2- Temyiz sebeplerine hasren yapılan incelemeye gelince;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kadının tüm, davacı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yersizdir.

a ) Davacı kocanın “”Serebral Pulsy Sekeli ( Mental Retardasyon )”” tanısı ile vesayet altına alındığı görülmekle hareketlerinin iradi olmadığı anlaşılmaktadır.

Mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf “”kusurlu taraftan”” uygun bir maddi tazminat isteyebilir. ( TMK m. 174/1 )

Davacı kocanın mevcut rahatsızlığı sebebiyle kusurlu olduğu kabul edilemeyeceğine göre, davalı kadın yararına maddi tazminat verilmesi doğru bulunmamıştır.

b ) Davalı kadının usulüne uygun şekilde açılmış bir dava ya da karşılık davası bulunmadığı halde, yararına vekalet ücreti verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2/a-b bentlerinde gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ( ONANMASINA ), temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.