Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

E:2004/13041
K:2005/2092
T:14.02.2005

4721 s. Yasa m. 271

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de tebligat gideri ödenmediğinden bu isteğin reddiyle dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı ile iki yıl evli kaldıktan sonra ayrıldıklarını ve boşanma davasının derdest olduğunu, çeyiz senedi ile kendisine bırakılan eşyaların davalı yedinde kaldığını, bu eşyaların aynen ya da bedelleri toplamı 5.000.000.000 TL.’nın yasıl faizi ile ödetilmesini istemiştir.
Davalı, kendisinin şehir dışında olduğu bir sırada davacının evi terk ettiğini ve eşyaları da alıp götürdüğünü savunarak, davanın reddini dilemiştir.Mahkemece, bilirkişi raporu benimsenmek suretiyle, bilirkişi raporunda belirtilen ziynet ve ceyiz eşyalarının mevcutsa aynen davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aynen mevcut olmayanların ise karşılarında yazılı bedellerinin davalıdan tahsiline karar verilmiş hükum davalı tarafından temyiz edilmistir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandıgı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlık bulunmamasına gore davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacı, bu davada çeyiz eşyalarıyla birlikte ziynet eşyalarının da davalıdan tahsilini istemiştir. Yargıtay’ın öteden beri sapma göstermeyen içtihatlarına gore, ziynetlerin kadın üzerinde bulunduğu ve taşındığı karine olarak kabul edilmektedir. Davacı evliliğin başında kayınvalidesi ile birlikte otururken takıların kayınvalidesi tarafından muhafaza için alındığını ve iade edilmediğini ileri sürmüştür. Bu davada ispat yüku davacıdadır. Davacı, ziynet esyalarının evlilik birligi icinde davalı tarafından elınden alındığını, veya haneyi terk ederken kovulduğunu ve ziynetlerin de elinden alındığını iddia etmediği gibi dinlenen davacı tanıkları da bu hususta bir beyanda bulunmamışlardır. Davacı iddiasını isbat edememiştir. Bu nedenle, davacının ziynet eşyaları açısından talebinin reddi gerekirken, bu kalem isteğin de kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 14.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.