Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/567
K:2005/2418
T:21.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gosterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı Medeni Kanununun 166/son maddesine dayalı olarak boşanma isteğinde bulunmuştur. Kocanın açtıgı dava retle sonuçlanmış 25.12.2000’de kesinleşmiştir. Bu dava ise aradan üç yıl geçtikten sonra 11.02.2004’te açılmıştır. Geçen bu üç yıllık sure icerisinde tarafların bir araya gelmedikleri zabıtanın eşlerin ekonomık durumlarının arastırılmasına verilen 1.3.2004 ve 2.3.2004 günlü cevap yazılarından anlaşılmaktadır. Davalı vekilinin 7.6.2004 tarihli duruşmadaki beyanları da zabıtanın yazılarını dogrulamaktadır. Gerçekleşen bu durum karsısında davanın kabulu gerekirken, yazılı gerekce ile ret kararı verilmesı usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.