Boşanma Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/674
K:2005/2553
T:22.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalının aile konutu şerhiyle ilgili harcı verilerek acılmış bir davasının bulunmamasına gore davalının tüm, davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi; mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın; kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini; 174/2. maddesi, “boşanmaya sebep olan olaylar yüzunden kisilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diger taraftan manevi tazmınat ödenmesini isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda kocasına şerefsiz diyen ve güven sarsıcı davranışlarda bulunan davalı kadının da kocası ile eşit derecede kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/1 ve 2. maddelerinin koşulları oluşmamıştır. Davalının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi yerine kabulü ve yazılı şekilde karar verilmesi dogru gorulmemistır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kısımların 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.