Boşanma Davası Aile Mahkemesi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/16426
K:2005/2509
T:21.02.2005

GÖREV
MAL REJİMİ

Taraflar arasındaki boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmeden önce açıldığına göre, aralarında mal ayrılığı rejiminin bulunduğunun kabulü gerekir. Bu durumda davaya bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesine aittir.

4722 s. MKYK. m. 10/2

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında dikkate alınır.
4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 10/2 maddesi uyarınca, Türk Medeni Kanununun yürürluge girmesinden once açılmış bulunan boşanma ve iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder. Dava bosanma ve iptal kararıyla sonuclanırsa, bu mal rejiminin sona ermesıne ilişkin hükümler uygulanır. Taraflar arasındaki boşanma davası 14.9.2001 tarihinde açılmış 13.6.2002 tarihinde sona ermiştir. Bu durumda mal ayrılığı söz konusu olduğundan, bu konudaki uyusmazlıgın cözümu Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Gorevsizlik kararı verilmesi gerekırken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Hükmün açıklanan nedenle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.