Boşanma Davası Avukatı

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/15964
K:2005/2044
T:15.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava,soybağının reddi ve manevi tazminat,karşı dava ise,tazminat isteğine ilişkindir.
1-Davayı,davacı adına boşanma davası için verilmiş olan vekaletnameye dayanarak Avukat açmış ve takip etmiştir.Hukmu de aynı avukat temyiz etmiştir
Davacı vekilinin vekaletnamesi “boşanma davaları için” verilmiş özel vekaletname niteligindedir. Belli bir davanın takibi icin verilen özel vekaletname, vekalette belirtilenlerden baska davalarda temsil yetkisi verilmez ve vekaletnamede belirtilen davanın bitirilmesiyle vekalet gorevi de sona erer. ( HMUK md.62 ) Avukat Babil’e verılen vekaletname, boşanma davaları icin verildiğine göre, boşanma kararının kesinleşmesiyle, avukatın temsil yetkisi ( vekalet gorevi ) sona ermistir. ( HMUK md.62 ) Bu bakımdan,davacı vekili Avukat Babil’den genel dava vekaletnamesinin istenilerek davaya alınması, vekaletname sunulmadığı takdir de kararın davacı asile tebligi:
2-Avukatın genel dava vekaletnamesi sunması halınde, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması istenildiğinden 29.11.2004 tarihli tahsilat makbuzu ile tahsil edilen temyiz avansının için de mürafaa tebliğ gideri de var ve alınmış ise, bu gider dosya temyize gönderilirken Yargıtay’a gönderilmemiş olduğundan mürafaa tebliğ giderinin de gönderilmesi için,
SONUÇ : Dosyanın mahalline İADESİNE, 15.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.