Boşanma Maddi Manevi Tazminat Talebi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/16313
K:2006/545
T:30.01.2006

4721 s. Yasa m. 169,174,175

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacı 28.09.2004 tarihli oturumdaki imzalı beyanı ile nafaka ve tazminat talebi olmadığını belirtmiştir. Bu yon nazara alınmadan davacı yararına yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminata hukmedilmesi doğru olmamıştır.
3- Tedbir nafakası her an doğup isleyen alacak niteligindedır. Davacı 28.09.2004 günlü oturumda nafaka istemediğini beyan etmekle birlikte 09.06.2005 tarihli celsede yeniden tedbir nafakası istediğine gore kadın yararına 09.06.2005 tarihinden başlamak ve boşanma hükmünün kesinlestiği tarihe kadar devam etmek üzere tedbir nafakasına hukmedilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren tedbir nafakası verilmesı de dogru olmamıştır.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2. ve 3. bentlerde açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, hükmün diğer bölümlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.