Boşanma Davası ve Nafaka

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/526
K:2005/2645
T:23.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm boşanma ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşagıdaki bent kapsamı dısında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı koca askerlik gorevinin devamı süresınce nafakayla yükümlü tutulamaz. ( 12.12.1966 gun ve 5/11 Sayılı İctihadı Birleştirme Kararı ) Davalının askerliğe başladığı ve terhis edildigi tarihler belirlenerek, bu döneme ilişkin olarak nafakayla yükümlü tutulmaması gerekirken bu husus araştırılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmistır.
SONUÇ : Hükmun 2.bentte gosterilen nedenle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.