Terk Nedeniyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/443
K:2005/1797
T:10.02.2005

Gönderilen ihtarın şeklinde ve sürelerinde yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Davalı haklı sebeple eve dinmediğini de kanıtlayamamıştır.
Boşanma davasının tebliğinden sonra açılan boşanma davası da terke dayalı boşanma davasını sonuçsuz bırakmaya matuftur.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle
evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
Toplanan delillerden eşlerin fiili ayrılıklarının Ekim 2000’de gerçekleştiği, kocanın davalıya 2.4.2001’de ihtar gönderdiği, bu ihtarın
8.4.2001’de tebliği edildiği terk hukuki sebebine dayalı davanın ise 18.7.2001’de açıldığı anlaşılmaktadır. Gönderilen ihtarın şeklinde ve sürelerinde
yasaya aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Kadın haklı sebeple eve donmedigini isbat edememiştir. Ekim 2000’deki dovme hadisesinin kadın uzerindeki
etkisi de gectikten sonra ihtar istemıstir. Davalının Ekim-2000’den itibaren on bir ay geçtikten, kocanın boşanma davasına ilişkin dava dilekçesi ve
duruşma günü kendisine tebliği edildikten sonra 6.8.2001’de 743 Sayılı Medeni Kanununun 134/1. maddesine dayalı boşanma davası açılması, terke
dayalı davayı sonucsuz bırakmaya matuf olup, dürüstlük kuralı ile bagdaştırılamaz. Mahkemece terke dayalı davanın kabulu, karsılık davanın
reddıne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle
karar verildi. 10.02.2005 (Prş.)