Boşanma Nafaka İcra

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2005/22907
K:2005/26579
T:30.12.2005

2004 s. Yasa m. 32,33

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldu:
KARAR : Kural alarak boşanma ekinde verilen tazminata ilişkin ilamların icra takibine konu edilebilmesi icin boşanma ilamının kesinleşmesine bağlı olduğudur. Nitekim, somut olayda gozlendigi gibı bosanma ilamı 30.05.2005 tarihinde kesinleştiginden alacaklının 05.08.2005 tarihinde takip yapmasında yasaya uymayan bir yon yoktur. Mahkemece acıklanan nedenle sikayetin reddine karar vermek gerekirken kabulu isabetsizdır.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.