Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

E:2005/1149
K:2005/1348
T:16.02.2005

4721 s. Yasa m. 683

Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar,kayden maliki bulundukları 4 parsel sayılı taşınmazdaki 13 nolu bağımsız bölümü davalının haksız olarak işgal ettiğini ileri sürüp,elatmanın önlenmesine,taşınmazın boş olarak teslimine ve 7.000.000.000 TL. ecrimisilin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, davacıların gelini olduğunu,oğulları ile aralarındaki boşanma davasının devam ettiğini,fuzuli şagil olmadığını belirtip,davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece,davalının davacılara ait taşınmazda üstün bir hakkının olmadığı,fuzuli şagil durumun da olduğu gerekcesiyle elatmanın onlenmesi isteğinin kabulüne,ecrimisil isteginin kısmen kabulune karar verilmistır.
Karar,davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Berna Dizdaroğulları Koç#un raporu okundu, düşüncesi alındı.Dosya incelendi gereği görüşülüp düsünüldü:
KARAR : Dosya içeriğine,toplanan delillere, hükmun dayandıgı yasal ve hukuksal gerekceye,delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, ozellıkle davalının kayden davacılara ait çaplı taşınmazdaki bağımsız bölüme haklı ve geçerli bir neden olmaksızın elattığı saptandığına göre davalının temyiz itirazı yerinde değildir.
SONUÇ : Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 166,78 YTL bakiye onama harcının temyiz edenden alınmasına, 16.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.