Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/14952
K:2006/671
T:31.01.2006

4721 s. Yasa m. 166/1-2

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan buğün temyiz eden T.K. vekili Av. N.M.G. ve karşı taraf R.K. geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi İcin evlilik birliginin, ortak hayatı sürdurmeleri eslerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldıgının sabit olması gerekir. Oysa dınlenen davacının tanıklarının sozlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşulerek yetersiz gerekce ile bosanmaya karar verilmesı usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 450 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınıp dayalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.