Boşanma Davası Nafaka

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/18332
K:2006/2485
T:28.02.2006

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

4721 s. MK m. 212, 214
492 s. Harçlar K. m. 30, 32

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm mal rejimi tasfiyesi, nafakalar, tazminatlar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
27.111983 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı ko canın tüm, davalı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
27.111984Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteligine, günün ekonomik koşullarına gore küçük Egemen icin takdir edilen İstirak nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hukmedilmesi gerekır. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
27.111985 Davacı kadın dava dilekçesinde mal rejiminin tasfiyesini istemiş, başvurma harcını yatırmıştır. Mahkemece nisbi harç tamamlattırılarak (Harclar Kanunu md. 30-32) boşanma hükmünün kesinleştiği de göz onune alınarak delillerin degerlendirilip sonucu itibariyle karar verilmesi gerekirken yazılı sekılde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün 2. ve 3. bentlerde gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA), tarafların sair temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen nedenlerle (ONANMASINA), temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 28.02.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.