Boşanma ve Velayet Davası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/235
K:2005/2141
T:16.02.2005

4721 s. Yasa m. 185

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, manevi tazminat, nafakalar ve yargılama giderleri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı kadın ve müşterek çocuk için takdir edilen tedbir nafakasının davacının askerlik gorevinin devam ettiği süreyle sınırlı olarak yükümlü olmamasına karar verilmesi gerekirken, terhisten sonrasını icerecek sekılde hükum kurulması dogru bulunmamıştır.
3- Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. ( TMK. md.182 ) Bu hususu hakim gorevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. O halde velayeti temyiz edene tevdi edilen müşterek çocuk 31.07.2002 dogumlu Şerife icin istırak nafakasına hukmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Hükmün 2. ve 3. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.