Boşanma ve Velayet

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/64
K:2005/2064
T:15.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının ( koca ) manevi tazminata ilişkin temyiz isteği yersizdir.
2- Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine gücleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngormüştur. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu es, en azından diğerinin maddi desteginı yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( MK.Md, 4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak davacı koca yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
3- Boşanma sonucu velayet hakkı kendisine verilmeyen eş, gücü oranında musterek cocukların sağlık, egitim ve bakım masraflarına katılmak zorundadır. ( TMK. 182/2.md. ) Bu yon nazara alınarak velayet hakları davacı babaya verılen küçükler Sultan ve Sevgi için davalıdan uygun bir iştirak nafakası alınmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru değildir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, kararın temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.