Boşanma Davası Kusur

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/238
K:2005/2143
T:16.02.2005

4721 s. Yasa m. 4
818 s. Yasa m. 42,43,44,49

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm ziynet eşyaları, maddi ve manevi tazminatlar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmanın eki niteliğinde istenen maddi ve manevi tazminatların ( TMK. md. 174 ) reddi veya kabulü halinde vekalet ücretine hükmedilemeyeceğine göre davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Boşanmaya neden olan olaylarda karısını istemediğini söyleyen, hastalığı ile ilgilenmeyen ve eşini döven davalı koca tamamen kusurludur. Davacının kusuru tesbit edilememiştir.
Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür.
Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır yada eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlasılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlıgı ile hakkaniyet kuralları ( TMK. 4 BK. 42, 43, 44, 49 ) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yonun dıkkate alınmaması doğru görülmemiştir.
Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine gücleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngormüştur. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi destegini yitirmistir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( MK. md.4 BK.md.42 ve 44 ) dıkkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
3- Davacının ziynet eşyaları ile ilgili talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nisbi harca tabidir. Ziynet eşyaları yönünden nisbi harç tamamlattırılmadan ( Harçlar Kanunu md. 30-32 ) yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.