Boşanma Davasının Kesinleşmesi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/16235
K:2005/2095
T:15.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Mehmet’ın tebligatı bila tebliği döndüğü duruşmaya gelmediği görüldü. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup geregi görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Mahkemece verilen boşanma hükmü kesinleşmeden, davacı kadın 3.8.2004 tarihinde olmus, mirascısı kusur durumunu tesbitini istemıştir.
Boşanma hükmü kesinleşmeden davacının ölmesi sonucu, evlilik birliği olümle sona erdiğinden, boşanma davasının konusuz kalması nedeniyle “bosanma konusunda karar verilmesine yer olmadığına” ve davacı kadın mirascısının Turk Medeni Kanununun 181/2. maddeye dayalı isteğiyle ilgili olarak delillerın degerlendirilip, sonucuna göre karar verilmek üzere, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.