Boşanma Davasında Kadının Nafakası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/1178
K:2005/3199
T:03.03.2005

1086 s. Yasa m. 438/7

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tedbir nafakası yonünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Boşanma davalarında takdir edilen tedbir nafakasına dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekirken talep tarihinden itibaren hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı ise de; bu yanlıslıgın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediginden hükmün duzeltilerek onanması gerekmistır. ( HUMK. md. 438/7 )
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hükmü fıkrasının ikinci paragrafındaki “talep tarihi olan 8.6.2004 tarihinden itibaren” cümlesinin cıkarılarak yerine “dava tarihinden itibaren” cumlesinın eklenerek hükmün bu şekliyle düzeltilerek ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.