Boşanma Avukatı

T.C.
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi

E:2005/110
K:2005/734
T:03.02.2005

1086 s. Yasa m. 417/1,423/2,438

Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
KARAR : Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : HUMK.nun 438. maddesi gereğince davanın niteliği gözetilerek duruşma isteminin reddi gerekmiştir.
Davacı vekili dilekçesi ile; özel okula devam eden müşterek çocuk lehine aylık 600 milyon lira nafakaya hükmedilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece; istem kabul edilerek kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren aylık 600 milyon lira nafakaya hükmedilmiş, karar davacı ve davalı vekillerince temyiz edilmiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle kesinleşen boşanma ilamında protokol gereğince çocuğun okul masraflarının öğrenim hayatı boyunca davalı baba tarafından karşılanacağının hüküm altına alınmıs olması, kücüğün yıllık okul gideri ( egitim, servis ve yemek ücreti ) ve davalı babanın aylık gelirine göre odeme gücu dıkkate alındığında yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2 ) Davacı vekilinin temyiz itirazları yönünden ise;
28.11.1956 gün ve 15 E.-15 K. Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre nafaka ve nafakanın artırılması davaları kanundan doğan bir alacağın tespiti ve tahsili niteliğinden olup, davanın acıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.
Buna gore, nafakaya dava tarihinden itibaren hukmetmek gerekirken kararın kesinleştigi tarihın esas alınmış olması usul ve yasaya uygun bulunmamıstır.
Ayrıca HUMK.nun 423/2 maddesi gereğince yargılama giderlerinden olan bilirkişi ücretinin de aleyhine hüküm kurulan tarafa yükletilmesi gerekirken ( HUMK.mad.417/1 ) bu hususta karar verilmemiş olması usul ve yasaya uygun bulunmamıştır.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 3.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.