Boşanma ve İştirak Nafakası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/589
K:2005/2510
T:21.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve ozellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu bulunmalarına gore davacının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Toplanan delillerden; davacıdan kaynaklanan davalının kişilik haklarına bir saldırının varlığı kanıtlanamadıgı gibi eşlerin eşit kusurlu olmaları karsısında Turk Medenı Kanununun 174/2. madde koşulları oluşmadığından davalı kocanın manevi tazminat isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir.
3- Boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecegi anlaşılmaktadır. Turk Medeni Kanununun 175. madde koşulları oluşmuştur. Davacı yararına uygun yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı sekilde reddı bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Hükmün 2. ve 3. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.