Boşanma Davası Avukatı

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

E:2004/10364
K:2005/1706
T:07.02.2005

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan kimse gelmemiş olduğundan incelenmenin evraklar üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı ile 13.11.1990 tarihinde evlenip birlikte Almanya’ya gittiklerini, davalının 6 ay iş müsaadesi alamadığından sadece kendisinin çalıştığını ve bu geliri ile geçindiklerini, bu dönemde işçi olarak çalıştığını, firma kurup işlettiğini, çocuk parası aldığını, 1996 tarihinde de Türkiye’ye dönüş yaptıklarını ve Türkiye’ye döndüklerinde market işletmeciliğinden gelir elde ettiklerini, tüm bu katkılarına rağmen, ortak paralarla 3064, 207 ve 208 nolu parsellerle, Skoda, Hundai ve Nissan kamyonet ve Murat taksi alındığını ve davalı adına kayıtlandığını, davalının tutumu nedeni ile ocak 2000 tarihinde fiilen ayrılarak Almanya’ya ailesinin yanına gittiğini, bilahare de boşanma davası açtığını ileri sürerek, fazla hakları saklı kalarak 100.000 DM. katkı bedelinin faizi ile ödetilmesini istemiştir.
Davalı, davacının 1994 yılında çocuk doğduktan sonra çalışmadığını, Türkiye’ye donduklerinde babası tarafından bağışlanan 208 nolu parselde market işletmeciliği yaptığını, bu gelırle dava konusu tasınmaz ve aracların alındığını davacının katkısının bulunmadıgını, bu nenle davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacının katkısı %49 kabul edilerek, 207, 3064 nolu parsellerle, Hundai, Nissan, Skoda kamyonet ile Murat taksi bedeline davacı katkısı 19.443.739.000 TL.nın dava tarihinden faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacı Almanya’da iken çalışmalarından dolayı ve Türkiye’ye donduklerinde birlikte işlettikleri market gelirinden dolayı katkı bedelini bu dava ile talep etmiş olup, dinlenen tanık beyanları da bu talebini dogrulamıslardır. Ancak davacı davalı ile gecimsizliklerınden dolayı 2000 yılı ocak ayında davalı ile fiilen ayrıldıklarını ve o tarihte Almanya’ya ailesinin yanına dönüş yaptığını, akabinde de boşanma davası açtığını bildirmiş olup, bu husus dosya kapsamı ile de anlaşılmaktadır. Dava konusu edilen Nissan kamyonet ise, davacının davalı ile fiilen ayrıldığı tarihten sonra 15.5.2000 tarihinde Koçbank lehine rehinli olarak davalı tarafından alınmıştır. Bu durumda, Nissan kamyonet için davacının katkısının bulunduğunun kabulü doğru değildir. Bu kalem isteğin reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan 1. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.bent gereğince temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 7.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.