Boşanma Davasının Reddedilmesi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/377
K:2005/1931
T:14.02.2005

492 s. Yasa m. 30,32

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık gorulmemesine gore tarafların aşagıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacı koca ziynet ve ev eşyaları için maddi tazminat istemiş başvurma harcı alınmış, peşin nisbi harc alınmamıstır. Nisbı harcı tamamlattırılıp ( Harclar Kanunu 30-32 ) sonucu uyarınca karar vermek gerekirken yazılı şekilde ret kararı verilmesi doğru olmamıştır.
3- Davacının boşanma davası reddedildiği halde; kendisini vekille temsil ettiren kadın yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geregince vekalet ucreti takdir edilmemesi, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmistır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2.bentte gösterilen nedenlerle davacı koca, 3. bentte gösterilen nedenlerle davalı kadın yararına BOZULMASINA, tarafların diğer temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 14.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.