Boşanma Davası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/84
K:2005/1134
T:01.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalının harcı verilerek acılmış bağımsız bir nafaka davasının olmadığı nazara alınmadan boşanma davası icerisinde hükmedilen nafaka yönünden davalı yararına vekalet ucreti takdir edilmesi doğru değil ise de bu yonde davacının temyizi bulunmadığından bozma nedeni yapılmayıp yanlışlıga isaret edilmekle yetinılmiştir. Öte yandan hüküm davanın taraflarına muzaf olarak verilebilir. Bu husus nazara alınmadan vekalet ücretinin davalı asıl yerine davalı vekili yararına verilmesi doğru değildir. Ne var ki bu yanılgı yeniden yargılamayı gerektirmediginden hükmün bu bölümünün de düzelterek onanması yonüne gidilmistir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın hükum fıkrasının 8. bendindekı “davalı vekiline” sözlerinin karardan çıkarılmasına ve bunun yerine “davalıya” sözlerinin yazılarak kararın bu bölümünün düzeltilerek, diğer yönlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.