Boşanma ve Ayrılık Davaları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/40
K:2005/2022
T:14.02.2005

4721 s. Yasa m. 169,185,186,215,223,242,263

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına ( TMK. md.186/1 ) geçimine, ( TMK md.185/3 ) malların yonetimine ( TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215 ) ve çocukların bakım ve korunmasına ( TMK. md.185/2 ) ilişkin geçici onlemleri kendiliginden ( resen ) almak zorundadır. ( TMK. md.169 ) O halde dava tarihinden gecerli olmak uzere, herhangi bir isi ve gelirı olmayan davalının yanında kalan küçük Mustafa icin yararına Türk Medeni Kanununun 185/3, 186/3 maddelerine uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
3- Davacının boşanma davası reddedildiği halde, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekalet ucreti takdiri gerekirken yazılı sekilde karar verilmesı dogru olmamıştır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. ve 3. bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.