Boşanma Nedenleri

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/183
K:2005/2280
T:17.02.2005

4722 s. Yasa m. 1
743 s. Yasa m. 144

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükumlerinin uygulanması gerekir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya neden olan olaylarda birlik gorevlerini yerine getirmeyen davacı koca ile davalı kadın eşit kusurlu bulunmasına gore davalının aşagıdakı bent kapsamı dısında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Toplanan delillerden davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği sabittir. Turk Kanunu Medenisinin 144. maddesi koşulları gercekleşmiştir. Davalı kadın yararına uygun miktar yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı şekilde karar verilmesı dogru olmamıstır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2.bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.