Boşanma Davası ve Ayrı Yaşama Hakkı

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/16853
K:2005/1781
T:10.02.2005

Hakkında boşanma davası açılmakla davalı kadın ayrı yaşama hakkına sahiptir. Kocanın açtığı ve ret ile sonuçlanan dava kesinleşmediğine göre,
Türk Medeni Kanunun 164. maddesi uyarınca davacının ayrı yaşama hakkı devam eden davalıya ihtar göndermesi sonuç doğurmaz.

4721 s. TMK m. 164

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü.
Davacının Yığılca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/124 esas sayılı dosyası ile davalı aleyhine açtığı boşanma davası 13.3.2003 tarihinde ret edilmiş,
ancak bu karar henuz kesinleşmemiştir. Hakkında boşanma davası açılmakla davalı kadın ayrı yasama hakkına sahiptir. Kocanın açtıgı ve ret ıle
sonuclanan 2002/124 esas sayılı dava kesinleşmediğine göre, Turk Medeni Kanunun 164. maddesi uyarınca davacının ayrı yaşama hakkı devam
eden davalıya ihtar göndermesi sonuc doğurmaz. Bu yonler nazara alınarak davanın reddi gerekirken boşanma kararı verilmesı dogru olmamıstır.

SONUÇ:Temyiz edilen kararın gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.02.2005 (Prş.)