Boşanma Davasından Feragat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/719
K:2005/2799
T:24.02.2005

Kadının şahsi davasından vazgeçmesi, eşini cezadan kurtarmaya matuf olup, boşanma davası yönünden eşini affettiği anlamına gelmez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle
evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı – davalı kocanın davalı-davacı kadını dövdüğü sabittir. Kadının şahsi davasından vazgecmesi, eşini cezadan kurtarmaya matuf
olup, boşanma davası yonunden eşini affettigi anlamına gelmez. Gercekleşen bu durum karşısında kadının birlestirılen boşanma davasının da
kabulu gerekirken yazılı şekilde red kararı verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine gore diger temyiz itirazlarının simdılik incelenmesine
yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere
oybirliğiyle karar verildi. 24.02.2005 per.