Boşanmada Tarafların Kusurları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/328
K:2005/2478
T:21.02.2005

4721 s. Yasa m. 174/1,174/2

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Boşanmaya neden olan olaylarda birbirlerine karşı şiddet kullanan eşler eşit kusurludur. Türk Medeni Kanununun 174/1. ve 174/2. maddeleri koşulları olusmadıgından maddi ve manevi tazminata hukmolunmaması gerekir. Bu yön gozetılmeden kadın lehine tazminatlara hükmolunması doğru değildir.
3- Davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşecegi de belirlenmiştir. Kadın lehine uygun yoksulluk nafakasına hükmolunması gerekirken talebin reddi de bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : 1- Hükmun bozma kapsamı dısında kalan temyize konu kesimlerinın 1. bentte gosterilen nedenlerle ONANMASINA,
2- Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle davacı, üçüncü bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.