Boşanma Maddi Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/15942
K:2005/2081
T:15.02.2005

AİLE HUKUKU
BOŞANMA SEBEPLERİ
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE DAVA
DAVA HARCI

Özet
Boşanmaya neden olan olaylarda eşine hakaret ve beddua eden, evden kovan koca tamamen kusurludur. TMK’nın 174/1 ve 186. maddesi hükümleri
uyarınca, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi göz önünde tutularak (MK md.4, BK md.42 ve 44) kadın yararına uygun miktarda maddi tazminata;
174/2. madde hükmü göz önünde tutularak uygun miktarda manevi tazminata
hükmedilmesi gerekir.
Bunun dışında; davacının 174/1. maddenin dışındaki (otomobil ve ev eşyası istemleri) boşanmanın eki niteliğinde bulunmadığından ve davacı başvurma harcını da yatırdığından dava değerine göre, nisbi peşin harç tamamlattırılmadan davanın reddi de doğru görülmemiştir.

4721 s. Yasa m. 4,147/1,174/1-2,186
818 s. Yasa m. 42,44

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün nafakalar, tazminatlar, otomobil bedeli ve eşyalarına yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruflma için tayin olunan bugün duruflmalı temyiz eden F. Ebru vekili ve temyiz eden karflı taraf vekili geldi. Gelenlerin konuflması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruflmadan sonraya bırakılması uygun görüldü.
Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının tüm, davacının aflağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı tanık beyanlarına geçen olaylardan sonra evlilik birliği devam etmiştir.
Delil listesinde gösterilmeyen günlük defterinin birazına davacı karşı çıkmıştır. Bu nedenle boşanmaya neden olan olaylarda eşine hakaret ve beddua eden, evden kovan koca tamamen kusurludur.
a) Türk Medeni Kanunu’nun 147/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu
tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranlarında
emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını ön görmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir, O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (MK md.4, BK md.42 ve 44) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
b) Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır yada eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK md.4 BK md.42, 43, 44 ve 49) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda tazminata hükmedilmesi gerekir.
Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
3- Davacının Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesi dışında istemiş olduğu otomobil ve ev eşyalarından kaynaklanan dava boşanmanın eki niteliğinde değildir. Bu nedenle davacı maktu harcı yatırdığından dava değerine göre peşin nisbi harç ikmal ettirilmeden (Harçlar Kanunu md.30 ve 32) davaya devamla kesin hüküm oluşturacak şekilde bu konudaki taleplerinin reddi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2/a-b ve 3. bentte gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 400.-TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 15.02.2005 günü oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:İstanbul Barosu Dergisi 2010-1