Boşanma Davası Ziynet Eşyalarının Durumu

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/487
K:2005/2740
T:24.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu bulunmasına gore davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Boşanma yüzünden davalı kadının yoksulluğa düşeceği sabittir. Turk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları oluşmuştur. Davalı kadın yararına uygun miktar yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı sekilde karar verilmesı dogru olmamıştır.
3- Ziynet eşyaları yonünden davalı kadının harcı verilerek usulüne uygun acılmış dava ve karşı davası bulunmadığı anlaşıldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadıgına karar verilmesi gerekirken kesin hükum oluşturacak şekilde bu talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmistır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. ve 3. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.