Boşanma Davası Vekaletname

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/16146
K:2006/230
T:24.01.2006

BOŞANMA VEKALETNAMESİ İLE BAŞKA DAVA AÇILMASI
GENEL DAVA VEKALETNAMESİ
KARARIN A VUKA TA DEĞİL ASİLE TEBLİĞİ
ÖZEL VEKALETNAME
VEKALETNAMENİN KAPSAMI

1086 s. Yasa m. 62

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldu.
Dava, davacı adına vekili avukat S. G. tarafından açılmış ve takip edilmiştir. Dosyaya, dava dilekçesi ekinde sunulan davacı vekiline ait 18.03.2002 tarihli vekaletname; munhasıran “… boşanma davası açma ve acılmış olan boşan­ma davalarını takip ve neticelendirmeye..” ilişkin özel vekaletnamedir. Genel dava vekaletnamesi niteliğinde degildir. Belirli bir davanın takibi icin verilen ozel vekaletname, vekalette belirtilenlerden başka davalarda temsil yetkisi vermez. Ve vekaletnamede belirtilen dava ve isıni bitirilmesiyle vekalet gorevi de sona erer. (HUMK. md. 62) Bu bakımdan, davacı vekili Avukat S. G.’dan genel dava vekaletnamesinin istenerek dosyaya alınması, vekaletname sunulmadığı takdirde kararın davacı asile teblig edilmesi,
Tarafların boşanmalarına iliskin yabancı mahkemece verilen kararın tanınmasıyla ilgili A. 9. Aslıye Hukuk Mahkemesinin 2001/878 esas sayılı dosyasının, mahkemesinden istenilerek işbu dosyanın içine alınması,
Davacı vekilinin delil listesinde numarası bildirilen A. 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/187 esas sayılı dosyasının da işbu dosyanın içine alınarak gönderilmesi için dava dosyasının yerel mahkemesine İADESİNE, oybirliğiyle karar verildi. 24.01.2006.