Boşanma Aile Konutu Şerhi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/16473
K:2006/799
T:02.02.2006

AİLE KONUTUNUN BELİRLENMESİ

4721 s. MK m. 186, 188, 189, 194, 195

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.
Eşler evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte seçerler (MK. md. 186). Aile konutu; eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri acı, tatlı günlerini yaşadıkları, yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları mekandır. Aile konutu tektir. Bu sebeple de konutla ilgili kira sözleşmesinin feshi bu konutun başkasına devredilmesi yahut buna benzer hukuki işlemlerin tamamen veya kısmen sınırlandırılması diğer eşin rızasına bırakılmıştır (MK. md. 194). Eşlerden her biri ortak yaşam devam ettiği sürece ailenin ihtiyaçlarını temin bakımından birliği de temsil ederler (MK. md. 188). Bu temsilin kullanıldığı hallerde eşler üçüncü kişilere karşı müteselsil sorumlu olurlar (MK. md.189/1). Eşlerden herbiri, meslek ve iş seçiminde, diğerinden izin almak zorunda değildir. Ancak meslek ve iş seçerken, secilen meslek ve iş yürütülürken evlilik birliğinin huzur ve yararları da dikkate alınmalıdır (MK. md. 192). Aile konutu ile yerleşim yeri kavramlarının eş anlamlı olmadığı da tartışmasızdır.
Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya evlilik birliğine ilişkin onemli bir konuda uyuşmazlıga düsülmesi halinde hakimin mudahalesinin istenmesi imkan dahilindedir (MK. md. 195).
Toplanan delillerden; tarafların 19.04.1990’da evlendiklerı bu evlilikten iki çocuklarının olduğu, halen çocuklardan birinin annenin, diğerinin babanın yanında kaldığı, davalı (kadın) tarafından 01.07.2003’te boşanma davası açıldığı, bu davanın reddine karar verildiği ve 14.03.2005’te kesinleştiği, eşlerin iki yılı aşkın bir süredir ayrı yaşadıkları, tarafların evlenmeleri üzerine Yozgat’ın T Mahallesi, T Sokak 4/4 numaralı taşınmazda oturmaya başladıkları, davacının Yozgat’ta sağlık memuru, davalının da Telekom İdaresinde çalıştığı, eşler arasında geçimsizliğin cıkması uzerine davalının tayinini Gemlik’e istediği ve halen de Gemlik’te memuriyet gorevini yaptığı anlaşılmaktadır.
Davacı (koca) evliligin başından beri esi ile beraber oturdukları T…. Sokaktaki 4/4 numaralı dairenın eşlerin aile konutu olduğunun tesbitine karar verilmesini istemiştir.
Bu dosya ve özellikle delil olarak dayanılan retle sonuçlanan dava dosyasından; T…. Sokaktaki 4/4 numaralı dairenin aile konutu olduğu anlaşılmaktadır. Davalının karşı çıkması dürüstlük kuralı ile bağdaştırılamaz (MK. md. 2).
Mahkemece; davanın kabulü ile T…. Sokaktaki 4/4 numaralı dairenin aile konutu olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ret hükmü kurulması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA),temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.02.2006 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.