Boşanma Davası Temyiz

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/15848
K:2006/210
T:23.01.2006

4721 s. Yasa m. 186,188,195

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : Terk sebebiyle boşanma davasında davalının birlikte ( TMK. md. 186 ) veya Turk Medeni Kanununun 188. maddesindeki şartların olusması sebebiyle eslerden biri tarafından secilen yada hakim tarafından belırlenen ( TMK. md. 195 ) bagımsız bir eve davet edilmesi gerekir. Bu sebeple davalı kadın ihtara uymamakta haklıdır.
Bu yön gözetilmeden davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edılen hükmun gosterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.