Boşanma Davası Protokolü

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

E:2005/2375
K:2006/479
T:06.02.2006

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat Ç. M. ile davalı H. H. vekili avukat M. E. diğer davalılar vekili avukat Harun Tavşancıl geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Dava, ÎİK.277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Davacı alacaklı, asıl davada borçlu H. ile üçüncü kişi S. arasındaki boşanma davasına konu edilen ve 26.11.2002 tarihli boşanma protokolü ile üçüncü kişiye bırakılan 19 parseldeki 40/460 arsa paylı 8 nolu bağımsız bölümün 3.12.2002 tarihinde tapuda devrine ilişkin tasarruf ile 49 kalem menkul eşyanın devrine ilişkin tasarrufların iptalini, birleşen davasında ise yine borçlu H. tarafından 19.2.2003 tarihinde davalı üçüncü kişiler Harun ve Necla’ya yapılan tasarrufların iptalini istemiştir. Her i,ki dava yönünden borcun doğumunun davalara konu tasarruflardan önce olduğu dosya kapsamı delillerden anlaşılmaktadır.
Haciz yolu ile takipte, iptal davasını alacağını tamamen veya kısmen alamamış olan haciz alacaklısı açabilir. Haciz alacaklısının alacağını tamamen veya kısmen alamamış olduğu borç ödemeden aciz belgesi ile ispat edilir. Yani hacizde iptal davasını elinde kesin (m.143,105/1) veya geçici (m.105/11) aciz belgesi bulunan alacaklı açabilir.
Davacı alacaklı, borçlu hakkında Kadıköy l.İcra Müdürlüğünün 2003/1828, 1830,1880,1881 sayılı dosyaları ile icra takibine girişmiş, dosyaya ibraz olunan Kadıköy l.İcra Müdürlüğünün 26.12.2005 günlü -yazı içeriğine göre kesinleşen takip dosyaları nedeniyle alacak tutarı masraflar hariç 26.12.2005 tarihi itibariyle 2.730.000.000.000 TL’ye ulaşmıştır. Yukarıda belirtilen takip dosyaları nedeniyle borçlu adresinde yapılan hacizler sonucu düzenlenen 28.2.2003, 18.8.2005 ve 29.3.2005 tarihli haciz tutanakları içeriğinde borçlunun haczi kabil başkaca malı bulunmadığı açıkça belirtildiğinden sözü edilen haciz tutanakları ÎÎK.105/11.maddesine uygun geçici aciz vesikası hükmündedir. Aciz belgesinin davanın açılmasından önce alınması zorunlu olmayıp, davanın açılmasından önce alınması zorunlu olmayıp, davanın açılmasından sonra alınabileceği gibi, temyiz aşamasında ve hata bozmadan sonra bile alınıp ibraz edilmesi yeterlidir.
Davalı borçlunun 1/3 hissedar olduğu Fatih, îmrahor îlyas Bey mahallesinde kain 1256 ada 4 ve 5 parseller üzerinde alacaklı şirket lehine 6.1.2003 ve 31.12.2002 tarihlerinde tesis edilen toplam 1.200.000.000.000 TL.lık ipotekler mevcut ise de bu taşınmazlar üzerinde mevcut olan haciz ve sair ipotek takyidatları nazara alındığında davalıların yaptırdığı tesbitle alınan değere ilişkin bilirkişi raporu esas alınsa dahi davacının alacağını karşılamayacağı anlaşıldığından ve dosyaya ibraz edilen haciz tutanakları ile aciz vesikası ibrazına ilişkin dava ön koşulu yerine getirilmiş olduğundan işin esasına girilerek uyuşmazlığın çözülmesi yerine dava ön koşulunun gerçekleşmediği gerekçesi ile davanın reddine karar veri ime s”î doğru ^ olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı I.H. alacaklı yararına BOZULMASINA, 450,000 YTL duruşma vekalet ücretinin davlılardan alınarak davacıya ödenmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 6.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
İhsan Ulusoy R.Yalçın M.L.Üçkardeşler İ.Yolageldi M.Tekin