Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/738
K:2005/2683
T:23.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşulerek yetersiz gerekce ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ancak bu yon temyiz edilmediğinden bozma sebebi sayılmamış, yanlışlığa deginilmekle yetinilmistır.
2- Temyiz nedenlerine hasren yapılan incelemeye gelince;
a- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine gore davalının tüm, davacının ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
b- Davalının miktarda belirtmek suretiyle açık bir yoksulluk nafakası talebi yoktur. Talep olmadan istek dısına cıkılarak davalı yararına yoksulluk nafakasına hukmedilmesı dogru olmamıştır. ( HUMK.md.74 )
SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2/b bentte gösterilen sebeplerle yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise 2/a bentte belirtilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.