Boşanma ve Nafaka

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/1226
K:2005/2074
T:15.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün davacı koca tarafından yoksulluk nafakası, davalı/karşı davacı kadın tarafından terke dayalı boşanma hükmü, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 08.12.2004 günü duruşması temyiz eden I. U. ile vekili Av. S. I. ve temyiz eden karşı taraf vekili Av. B. U. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Davalı/karşı davacı kadından aktarılan olaylar sabit kabul edilemez.
Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi icin evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki acıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir.
Bu bakımdan isteğin reddi gerekirken Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesine dayalı karşı bosanma davasının kabulüne karar verilmesı dogru gorulmemiştir. Ne var ki hükmün bu bölümü taraflarca temyiz edilmediğinden bozma yapılmamış, yanılgıya işaret edilmekle yetinilmiştir.
Temyiz sebeplerine hasren yapılan incelemeye gelince;
2- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görulmemesine gore tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
3- Toplanan delillerden; davacı kocanın davalıyı anne ve babasıyla birlikte oturduğu eve davet ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda ayrı ve bagımsız eve davet edilmeyen kadın ihtara uymamakta haklıdır. Terk sebebıne dayanan bosanma davasının reddi gerekirken bu davanın da kabulü yönünde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
4- Davalı kadının maddi tazminat talebi bulunmamaktadır. İstek olmadığı halde kesin hüküm oluşturacak şekilde red kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda ( 3. ) ve ( 4. ) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ( 2. ) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.