Boşanma Davası Tanıma Tenfiz

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2004/17017
K:2005/3506
T:08.03.2005

TASDİK VE ONAY
YABANCI MAHKEME KARARLARININTANINMASI

Tanınması talep edilen yabancı mahkeme kararında, kararın verildiği devletin yetkili makamlarının onayı ve tercümesinde yetkili Türk makamlarının onayı bulunmalıdır.

2675 s. MÖUHK. m. 37
3028 s. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi m. 1/a, 3, 4

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Yabancı mahkeme kararının, o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesinin, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin, dilekçeye eklenmesi zorunludur. (2675 sayılı MÖHUK m.37)
Yabancı mahkeme kararının dosyaya sunulan aslında kararın verildiği devletin (Almanya), onaylamaya yetkili makamlarının onayı bulunmadığı gibi, kararın Türkce tercümesinde Almanya’daki yetkili Türk makamlarının onayı da yoktur.
5 Ekim 1961 tarihli “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesinin” uygulama alanına giren (sözleşme md. 1/a) iş bu yabancı boşanma kararının, anılan sözleşmenin 3. ve 4. maddeleri gereğince (belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve belge üzerindeki mühür veya damganın) aslı ile aynı olduğunun teyidi icin 4. maddede tanımlanan onay şerhinin belgenin verildigi devletin yetkili makamınca bu belgeye konulması gerekir. Turkiye, bahse konu sozleşmeyi 8 Mayıs 1962 tarihinde imzalamıs 20 Haziran 1984 tarihlı 3028 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulunun 27.7.1984 tarihli 84/8373 sayılı kararı ile onaylayarak yürürlüğe koymuştur. (RG 16.9.1984 tarih ve 18517 sayı) Bu sözleşmeye Almanya’da katılmıştır. Sözleşme taraf devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da, diğer bir akit devlet ulkesinde kullanılacak olan sözleşmenin uygulama alanına giren resmi belgelerin, diplomasi ve konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunlulugunu kaldırmaktadır. Yoksa sozleşmenin 4. maddesinde tanımlanan nitelikteki tasdik şerhi yine aranacaktır. Bu bakımdan, tanınması talep edilen Alman mahkemesince verilen bosanma kararının aslına, 5 Ekım 1961 tarihli Lahey Sözleşmesinin yukarıda açıklanan 3. ve 4. maddelerinde tanımlanan şekilde belgenin verildiği devletin yetkili makamlarınca tasdik şerhinin verdi-rilmesi için davacıya mehil vermek, tasdik şerhi tamamlandığında ve Türkçe tercümesi de onaylandığında, işin esasının incelenmesi gerekirken açıklanan eksiklikler tamamlanmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 8.3.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.