Boşanma Yoksulluk Nafakası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2005/607
K:2005/1601
T:08.02.2005

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka, tazminat ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine gore davalının ( kocanın ) aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Toplanan delillerden davacı kadının bir temizlik firmasında asgari ücretle calıştığı, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyecegi anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanununun 175. madde koşulları oluşmadıgından yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken yazılı sekılde kabulu bozmayı gerektirmiştir.
3- Koca tarafından açılan onceki davada kadının tedbir nafakası istemi, çalışması nedeniyle reddedilmiş ve hükum kesinleşmiştir. Tedbir nafakası isteminin reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra bu dava aşamasında da tedbir nafakası verilmesini gerektirir yeni bir olguda kanıtlanamamıştır. Gercekleşen bu durum karsısında tedbir nafakası isteminin reddı gerekirken yazılı şekilde kabulü uygun bulunmamıştır.
SONUÇ : Hükmün 2. ve 3 bentlerde gösterilen nedenlerle hükmün BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.