Boşanma Mal Kaçırma

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

E:2004/3656
K:2005/979
T:08.02.2005

2004 s. Yasa m. 283/1

Davacı Çiğdem Tanyel vekili Avukat Neva Rişvanoğlu tarafından, davalı İbrahim Koç vd. aleyhine 20.10.2000 gününde verilen dilekçe ile satış aktinin muvazaa nedeniyle iptalinin istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın reddine dair verilen 13.10.2003 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 8.2.2005 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat Neva Rişvanoğlu ile karşı taraftan davalılardan Reşat Emrah Tanyel vekili Avukat Umut Aksoy geldiler, diğer davalı İbrahim Koç adına kimse gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek geregi gorüşüldü:
KARAR : Dava, davalılar arasında yapılan taşınmaz satış aktinin muvazaa nedeniyle iptaline ilişkindir. Mahkemece, dava reddedilmiştir.
Davacı, davalılardan Reşat Emrah Tanyel ile evli iken 26.9.2000 tarihinde şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açmıştır. Davacı, boşanma davasında kendisi ve müşterek iki çocuk için nafaka ve yine kendisi icin tazminat isteminde bulunmuş, mahkemece ilk celse ileride artırılıp azaltılmak kaydı ile tedbir nafakasına hükmolunmuştur. Boşanma davası 12.3.2002 tarihinde kabul edilmis, 400’er milyon lira nafaka ve toplam 20.000.000.000 lira tazmınata da hukmolunan karar 12.12.2002 tarihinde kesinleşmiştir.
Davalı eş, boşanma davası açılmadan kısa süre önce 2.7.2000 tarihinde davacı ile birlikte oturdukları dubleks daireyi diğer davalı İbrahim Koç’a tapuda satmıştır. Davalı bu satışı davacıdan gizlemiştir. Dosyadaki kanıtlara göre davalı eş ev hiç satılmamış gibi satıştan sonra emlakçıya evin satışı için ilan vermiş, davacı ile birlikte ev satılırsa, yeni ev bakmak için emlakçıya başvurmuştur. Evi satın alan diğer davalı, tarafların aile dostudur. Davacı ile davalı Reşat arasında, satıştan önce ve satış sırasında şiddetli geçimsizlik olup boşanma davası açılacağını bilen davalının acılacak davanın yükümlülüklerinden kurtulmak amacıyla diğer davalıya gorünurde satış yaptıgı dosyadaki kanıtlardan anlaşılmaktadır.
O halde somut olayda, satış islemınde danışıklılığın bulunduğu gözetilerek, boşanma davası sonunda davacıların tahsili gereken alacağı belirlenip, İcra İflas Yasası’nın 283/1. maddesi benzetme yoluyla uygulanmak suretiyle tapu iptaline ( tapudaki satış işleminin iptaline ) gerek olmadan, davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmeleri yönünde hüküm kurulmalıdır. Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeden yazılı şekilde istemin reddedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve temyiz eden davacı yararına takdir olunan 400, 00 YTL. duruşma avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 8.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.